ਖਰੜ: ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ?

ਖਰੜ: ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ? ()

81 Days ago